Recomandări pentru persoanele cu dizabilități referitor la documentele eliberate de către CNDDCM

 1. Certificatul de dizabilitate și Programul de reabilitare și incluziune socială (în original) se păstrează la persoanele cu dizabilități sau părinții copiilor cu dizabilități;
 2. Copiile documentelor enumerate (certificatul și programul de reabilitare) se prezintă la medicul de familie, direcția de asistență socială, instituția de învățământ, casa teritorială de asistență socială, agenția națională de ocupare a forței de muncă, de la locul de trai;
 3. Persoanele cu dizabilități încadrate primar trebuie să prezinte copia certificatului de dizabilitate la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de trai, timp de 3 zile după evaluarea la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă (CNDDCM). Persoanele cu dizabilități încadrate repetat, nu trebuie să prezinte documentele menționate;
 4. Persoanele din stânga Nistrului vor prezenta și cotorul certificatului de dizabilitate la CTAS, pentru stabilirea alocațiilor financiare ca benificiar al sistemului;
 5. Avizul (partea decupabilă a F-088/e) eliberată de Consiliu, trebuie prezentat la medicul de familie sau specialistului de profil (pentru informare despre decizia luată de Consiliu);
 6. Certificatul de dizabilitate și cotorul sunt documente de strictă evidență, ele nu se înlocuiesc cu altele, deoarece au numere unice de identificare. În cazul pierderii acestora, se depune cerere către CNDDCM, pentru eliberarea unui duplicat al documentelor;
 7. După expirarea termenului de stabilire a dizabilității, certificatul urmează să fie returnat Consiliului pentru eliberarea unui nou certificat.
ATENȚIE

Documentele eliberate sunt de strictă evidență, conțin date cu caracter personal al persoanelor cu dizabilități și se recomandă a fi prezentate doar instituțiilor vizate.

Procedura și documentele necesare pentru determinarea gradului de dizabilitate

Determinarea gradului de dizabilitate se efectuează prin intermediul structurilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, în baza criteriilor aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției sociale şi Ministerul Educaţiei (în cazul copiilor), precum și în baza dosarelor cetățenilor, distribuite aleatoriu prin Sistemul informațional automatizat de către Biroul de înregistrare și arhivare, sau în prezența, la solicitarea acestora prin cererea depusă, care include analiza documentației din dosarul persoanei, ce conține inclusiv date privind starea de sănătate a persoanei.

Documente obligatorii ce urmează a fi depuse la structura teritorială de la locul de trai

 1. Cererea de evaluare (primar/repetat) a cetățeanului;
 2. Fişa de trimitere (Formularul F-088/e, forma tipărită) întocmită de instituţia medico-sanitară, care inițiază procedura de trimitere a persoanelor, cetățeni ai Republicii Moldova și străini (a) străinii titulari ai dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei; b) străinii titulari ai dreptului de şedere provizorie în scop de muncă; c) străinii titulari ai dreptului de şedere provizorie pentru studii; d) străinii titulari ai dreptului de şedere provizorie pentru activităţi umanitare sau religioase; e) străinii titulari ai dreptului de şedere permanentă; f) persoanele cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid în Republica Moldova; g) străinii care au obținut protecție internațională sau azil politic în Republica Moldova.), inclusiv copiii în vârstă de până la 18 ani, pentru determinarea gradului de dizabilitate;
 3. Copia a Buletinului de identitate, sau copia Buletinului de identitate provizoriu (formularul nr.9), care se eliberează cetățenilor Republicii Moldova, pentru întrebuinţare pe teritoriul ţării, sau persoanelor care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei. Persoanele care în actele de identitate nu au indicată viza de reşedinţă și/sau domiciliul, prezintă un certificat eliberat de autorităţile publice locale care confirmă locul de trai al acestora;
 4. Copia autentificată sau originalul împuternicirii reprezentantului desemnat (cuprinsă într-o procură, contract de mandat sau alt act juridic care confirmă împuternicirile) de persoana, care din motive obiective (probleme grave de sănătate care fac imposibilă deplasarea acesteia, imobilizarea la pat, boli infecțioase transmisibile, confirmate prin concluziile instituţiei medico-sanitare), nu se poate prezenta personal la structura teritorială a Consiliului, împuternicirea reprezentantului desemnat de către instituția penitenciară, în cazul persoanelor aflate în detenţie, sau împuternicirea reprezentantului (ocrotitor provizoriu) desemnat de instanţa de judecată;
 5. Copia autentificată a actelor de studii, alte documente ce atestă statutul socio-profesional;
 6. Formularul nr. 3 – completat şi eliberat de angajator, care conţine caracteristica personală și profesională a persoanei, condiţiile de la locul de muncă, funcţiile vacante din cadrul instituţiei/organizației şi cerinţele faţă de acestea – în cazul persoanelor angajate în câmpul muncii. În cazul persoanelor aflate în detenţie, Formularul nr. 3 este completat de către structura Departamentului Instituțiilor Penitenciare, care oferă persoanei/deținutului servicii de  ocupare în câmpul muncii;
 7. Formularul nr. 4 – completat şi eliberat de structurile teritoriale de ocupare a forţei de muncă, care conţine caracteristica personală și profesională a persoanei, serviciile şi prestaţiile de care a beneficiat persoana, locurile de muncă recomandate și cele disponibile care i se recomandă – în cazul persoanelor aflate în evidenţa structurilor menţionate. În cazul persoanelor aflate în detenţie, Formularul nr. 4 este completat de către structura Departamentului Instituțiilor Penitenciare, care oferă persoanei/deținutului servicii de  supraveghere;
 8. Formularul nr. 5 – completat şi eliberat de serviciul de asistenţă psihopedagogică/serviciul de intervenţie timpurie, care conţine date privind dezvoltarea copilului, serviciile de care beneficiază, a condiţiilor de instruire/educare/reabilitare și a altor circumstanţe – în cazul copiilor aflați în evidenţa structurilor menţionate;
 9. Formularul nr. 6 – completat şi eliberat de structura teritorială de asistenţă socială, care conţine date privind componența familiei/gospodăriei, situația socio-economică a familiei/gospodăriei, prestaţiile şi serviciile sociale de care beneficiază persoana și membrii familiei/gospodăriei, ancheta socială – în cazul persoanelor aflate în evidenţa structurii menţionate. În cazul persoanelor aflate în detenţie, Formularul nr. 6 este completat de către structura Departamentului Instituțiilor Penitenciare, care oferă persoanei/deținutului servicii de  asistență socială;
 10. Certificat de dizabilitate și capacitate de muncă (în cazul deținerii acestuia, urmare stabilirii dizabilității precedente);
 11. Copia Certificatului de concediu medical (în continuare CCM);
 12. Demersul în scrisa Departamentului Instituțiilor Penitenciare, pe suport de hârtie (în cazul persoanelor aflate în detenţie);
 13. Copia autentificată sau originalul Concluziei Consiliului republican de boli profesionale al MSMPS (în cazul deținerii acestuia);
 14. Copia autentificată sau originalul Actului privind accidentul de muncă (în cazul deținerii acestuia);
 15. Copia autentificată sau originalul documentelor care confirmă participarea persoanei la lichidarea avariei dela CAE Cernobîl şi a urmărilor ei în zona de înstrăinare sau supunerii radiaţiei pe teritoriile poluate cu substanţe radioactive, în conformitate cu legislaţia (în cazul deținerii acestora);
 16. Copia autentificată sau originalul Concluziei Expertizei medico-militare în Forţele Armate, Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, privind stabilirea legăturii cauzale a schilodirilor (rănirilor, traumelor, contuziilor) şi maladiilor (afecţiunilor) cu îndeplinirea obligaţiunilor serviciului militar sau special(în cazul deținerii concluziei respective);

Unde trebuie depus dosarul

 1. Persoana care solicită determinarea gradului de dizabilitate se va adresa personal la structurile teritoriale de la locul de trai, pentru depunerea documentelor menționate anterior.
 2. În cazul în care persoana, din motive obiective (probleme grave de sănătate care fac imposibilă deplasarea acesteia, imobilizarea la pat, boli infecțioase transmisibile, confirmate prin concluziile instituţiei medico-sanitare), nu se poate prezenta personal la structura teritorială de la locul de trai, pentru depunerea documentelor, acestea se depun de către reprezentantul legal, pe suport de hârtie sau online (varianta scanată).
 3. Specialistul relații sociale din cadrul structurii teritoriale recepționează documentele necesare și eliberează solicitantului o recipisă unde este indicată data, numărul înregistrării.

Cum are loc procesul de determinare a dizabilității la copii și adulți

 1. Determinarea gradului de dizabilitate primar/repetat se efectuează de către echipele (separat pentru adulți și pentru copii) din cadrul serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate în baza dosarului persoanei, distribuit aleatoriu prin Sistemul informațional automatizat de către Biroul de înregistrare și arhivare, și în prezența persoanelor la solicitarea acestora;
 2. Echipa din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate la care s-a distribuit aleatoriu dosarul electronic, se convoacă în ședință și, după recepționarea dosarului analizează documentele anexate.
 3. Echipa din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate, după luarea deciziei întocmesc Certificatul de încadrare în grad de dizabilitate (Formularul nr. 1) și Programul individual de reabilitare și incluziune socială(Formularul nr. 2), Certificatul de neîncadrare în grad de dizabilitate (Formularul nr. 8), care apoi vor fi transmise persoanei prin scrisoare recomandată de către biroul de înregistrare și arhivare din cadrul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă.

Modul de contestare a deciziei echipei din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate

 1. În cazul în care persoana nu este de acord cu decizia de încadrare în grad de dizabilitate primar/repetat sau de neîncadrare în grad de dizabilitate, aceasta o poate contesta, în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicare, prin depunerea și expedierea, inclusiv online, a cererii de contestaţie adresate Consiliului.
 2. Contestaţia se examinează, în termen de 30 zile lucrătoare  de la data înregistrării cererii de contestaţie, de către unul dintre serviciile de control din cadrul Consiliului, căruia i-a fost repartizată aleatoriu de către biroul de înregistrare și arhivare. Serviciile de control la care s-a distribuit aleatoriu dosarul electronic, se convoacă în ședință și, după analiza dosarului, documentației iau decizia și întocmesc documentele care se impun.
 3. În cazul modificării gradului de dizabilitate, neîncadrării sau încadrării în grad de dizabilitate, directorul Consiliului solicită în scris echipei din cadrul serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate, în termen de 3 zile lucrătoare, anularea certificatului de încadrare în grad de dizabilitate și a programului individual de reabilitare și incluziune socială și/sau eliberarea unui nou certificat de încadrare în grad de dizabilitate sau a certificatului de neîncadrare în grad de dizabilitate, cu respectarea procedurilor.
 4. În caz de dezacord cu decizia serviciului de control, aceasta poate fi contestată de către persoana vizată, în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare, prin depunerea și expedierea, inclusiv online, a cererii de contestaţie adresate Consiliului.
 5. Contestaţia deciziei serviciului de control se examinează, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de contestaţiela Consiliu, de către o comisie de experți în determinarea dizabilității, care decide asupra admiterii contestației ca fiind întemeiată, precum și asupra oportunității transmiterii spre examinare Comisiei de litigii de pe lângă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale sau respingerii contestației ca fiind neîntemeiată, cu informarea în scris a contestatarului.
 6. Termenul de examinare a contestaţiilor (de până la 3 luni de zile, termen care curge de la data înregistrării copiei deciziei cu procesul-verbal a Comisiei de experți, inclusiv cu cererea de contestare a deciziei Serviciului de control, din cadrul CNDDCM, în Registrul de evidență a corespondenței);
 7. Deciziile Comisiei de litigii pot fi contestate în modul stabilit de legislaţie.

Consiliul este instituţie de stat, subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, abilitată cu funcţii plenipotenţiare în domeniul determinării dizabilităţii şi capacităţii de muncă.

Consiliul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, legile, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, alte acte normative, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă.

Navigare prin tastatura "content" | Navigare prin tastatura "meniu" | Navigare prin tastatura "buton"